Taunton, Broadway & Washington - 5/1994 - 105firephotos