Taunton, 97 Washington St - 5/1980 - 105firephotos