Easton, Washington & Elm Sts - 9/1994 - 105firephotos