Easton, 590 Washington St - 1/1982 - 105firephotos