Dighton, RTE 44 Old Taunton Dog Track - 9/2001 - 105firephotos