Duxbury, MA 'Water Rescue" 3/15/2013 - 105firephotos