Dedham, Washington St @ Boston Line Sept. 1982 - 105firephotos